Aktualności

Procedury nauczania hybrydowego i zdalnego

PROCEDURY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO I ZDALNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU ŚLĄSKIM


§ 1

Przepisy ogólne

  1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół od 1 września 2020r.
  2. Procedura ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz zapewnienie realizacji podstawy programowej poprzez wprowadzenie mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia lub kształcenia zdalnego na odległość.

§ 2

Procedura wyboru formy kształcenia

 

1. Od 1 września 2020r. w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie stacjonarne.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w szkole bądź w przypadku, gdy obszar, na którym ma siedzibę szkoła został zaliczony do strefy „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor szkoły podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zawieszeniu stacjonarnej pracy szkoły i przejściu na hybrydową lub zdalną formę nauczania.

3. W zależności od zagrożenia epidemiologicznego w szkole dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu:

3.1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) - dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

3.2. kształcenia zdalnego - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymanie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 następuje na okres wskazany przez organ prowadzący i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

6. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.

7. Dyrektor zobowiązany jest zorganizować formy nauczania na odległość w przypadku

7.1. uczniów pozostających na kwarantannie,

7.2. uczniów przewlekle chorych na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem,

7.3. uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

 

§ 3

Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania mieszanego (hybrydowego)

1. Nauczanie mieszane polega na organizacji zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, co oznacza, że część uczniów pracuje stacjonarnie a część zdalnie. Przy organizacji tej    formy    kształcenia należy uwzględnić warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne szkoły.

2. Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły realizują nauczanie w tradycyjnej formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z procedurami „Przebywania ucznia w szkole w czasie pandemii”.

3. Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość obowiązują procedury nauczania zdalnego znajdujące się w § 4 niniejszego dokumentu.

 

§ 4

Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania zdalnego.

1. Nauczanie zdalne oznacza zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

2. Podczas kształcenia na odległość można zastosować różne metody pracy zdalnej:

2.1 metoda synchroniczna - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. wideolekcja na platformie, wideochat,

2.2. metoda asynchroniczna - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci,

2.3. łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy,

2.4. konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów

3. Obowiązek nauczania bezpośrednio online mają wszyscy nauczyciele po uprzednim uzgodnieniu ilości godzin lekcyjnych online poszczególnych klas w danym dniu. Celem jest uniknięcie przeciążenia uczniów.

4. Organizując pracę zdalną należy wziąć pod uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze lub innym urządzeniu multimedialnym. Z uwagi na egzamin ósmoklasisty, lekcjami priorytetowymi online w klasach ósmych są język polski, język obcy, matematyka.

5. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i zakres materiału. Wybór metody pracy zdalnej powinien zostać skonsultowany z innymi nauczycielami mającymi zajęcia w danym dniu w danej klasie, tak aby uwzględnić dzienny czas pracy ucznia przed komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym.

6. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość, nauczanie może odbywać się za pomocą innych sposobów komunikacji ustalonych wspólnie z rodzicami i dyrektorem szkoły.

7. Wychowawcy i nauczyciele  zobowiązani  są  do  systematycznego  zamieszczania i uaktualniania rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć   i metodzie prowadzenia, tematyce zajęć, zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania/przesłania, tak by rodzice mieli możliwość zapewnienia dziecku dostępu do komputera.

8. Wychowawcy i nauczyciele powinni współpracować ze sobą ustalając liczbę i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.

9. Wychowawcy i nauczyciele powinni zapewnić możliwość konsultacji online dla uczniów i rodziców.

10. Podstawową formą komunikacji jest – aplikacja Teams (platforma Microsoft 365)oraz e- dziennik.

11. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

11.1 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

11.2. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

11.3. dziennik elektroniczny;

11.4. programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

11.5. lekcje online;

11.6. programy telewizji i audycje radiowe;

11.7. zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;

11.8. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;

11.9. kontakt telefoniczny z wychowawcą;

11.10. własne materiały opracowane przez nauczyciela dostosowane do potrzeb uczniów (nagrane filmy i wiadomości głosowe, prezentacje itp.)

11.11. inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

12. Nauczyciele planujący przeprowadzenie lekcji online zamieszczają informację dla uczniów w zakładce „Kalendarz” najpóźniej do godz. 15.00 poprzedniego dnia w aplikacji Teams. W przypadku braku dostępu do aplikacji Teams przesyła się wiadomość poprzez e-dziennik.

13. W przypadku odwołania lekcji online nauczyciel informuje uczniów poprzez wycofanie z „Kalendarza” stosownego zapisu, najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego lekcje. W wyjątkowej sytuacji może zawiadomić w terminie późniejszym, ale zobowiązany jest do skutecznego poinformowania uczniów o zmianie.

14. Zachowanie ucznia podczas zajęć prowadzonych zdalnie:

14.1. Uczeń zasiada przed komputerem, loguje się do aplikacji w takim czasie, aby punktualnie mógł uczestniczyć w lekcji.

14.2. Uczeń ma obowiązek przygotować podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela.

14.3. Uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie wówczas, gdy zostaną uprzednio poproszeni przez nauczyciela.

14.4. Uczeń może zgłosić chęć zabrania głosu na czacie. Nauczyciel kończy swoją wypowiedź lub ją przerywa i wskazuje, kiedy uczeń może się wypowiedzieć.

14.5. W czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona przez nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi.

14.6. Uczeń ma obowiązek odesłania zadanych prac w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.

14.7. Zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów lub nauczyciela, komentować wypowiedzi czy w inny sposób zakłócać zajęcia.

14.8. W razie potrzeby uczeń włącza również kamerę.

14.9. Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

14.10. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać.

14.11. Podczas zajęć na czacie uczniowie mogą pisać tylko informację bezpośrednio dotyczące lekcji. Nie zamieszczają filmików, komentarzy, memów itp.

14.12. Zachowania typu: wykluczanie innych, wyśmiewanie, podszywanie się pod kogoś innego, przerabianie zdjęć stanowią przemoc rówieśniczą i grożą za nie konsekwencje prawne.

14.13. Nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym na platformach społecznościowych, wymaga zgody zainteresowanych osób. Jeżeli takiej zgody się nie uzyska jest to naruszenie wizerunku danej osoby, które jest dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym i stanowi naruszenie prawa.

14.14. Uczeń powinien zadbać o to, by w pomieszczeniu, w którym się znajduje, panowała cisza (wyciszony telefon, wyłączony telewizor itp.)

14.15. Uczeń bierze udział w lekcji siedząc przy biurku lub stole w taki sposób, aby uniknąć wad postawy.

14.16. W pomieszczeniu znajduje się tylko sam uczeń.  Rodzic przed rozpoczęciem lekcji może pomóc w obsłudze komputera. Uczeń na lekcji pozostaje i pracuje samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.

14.17. Kamera jest umieszczona w taki sposób, aby obejmowała tylko ucznia, a nie całe wnętrze pomieszczenia.

15. Ocenianie

15.1. Zadania wykonywane w trakcie zdalnego nauczania podlegają ocenie wg. zasad zawartych w Statucie Szkoły oraz w PZO.

15.2. Uczeń dba o systematyczność w swojej pracy oraz odsyła zadania terminowo.

15.3. Brak oddania/wysłania pracy (w terminie)  skutkuje oceną niedostateczną.

15.4. Nauczyciel uwzględnia w ocenianiu przede wszystkim aktywność, systematyczność i postępy ucznia.

15.5. Każdy uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

 

Dyr Ewa Spinda


 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163606
Free business joomla templates